Odwiedziny

Statut Grupy Odnowy Wsi

STATUT

GRUPY ODNOWY WSI GRABOWO KRÓLEWSKIE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Grupa Odnowy Wsi Grabowo Królewskie jest dobrowolnym ( dalej zwanym „grupą nieformalną”)zrzeszeniem osób o celach nie zarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju wsi Grabowo Królewskie, w szczególności:

 • Aktywowanie ludności wiejskiej, promocje obszarów wiejskich, udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego Grupą Odnowy Wsi w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;

 

§ 2

 

Grupa Odnowy Wsi Grabowo Królewskie działając na rzecz rozwoju miejscowości, uwzględnia wizję rozwoju wsi Grabowo Królewskie – poprzez hasło „Remontujemy kulturę i sport wiejski Grabowa Królewskiego w gminie Kołaczkowo”

 

§ 3

 

Siedzibą Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie jest wieś Grabowo Królewskie

 

§ 4

 

Grupa Odnowy Wsi Grabowo Królewskie stanowi Grupę nieformalną, zmierzającą w kierunku utworzenia stowarzyszenia o tej nazwie, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo Stowarzyszonych

 

§ 5

 

Czas trwania Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie jest nieograniczony.

 

 

Rozdział II

 

Zasady działania Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

 

§ 6

 

1. Grupa Odnowy Wsi Grabowo Królewskie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1. Organizowanie:

 • Przedsięwzięć o charakterze integracyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów;
 • Imprez sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, służących zwłaszcza promocji miejscowości i jej tożsamości kulturalnej;

2. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Grupy Odnowy Wsi w ramach Planu Odnowy Miejscowości Grabowo Królewskie oraz pozostałych strategii rozwoju Gminy Kołaczkowo, Powiatu Wrzesińskiego, województwa wielkopolskiego.

 

§ 7

 

Realizując cele statutowe Grupa Odnowy Wsi Grabowo Królewskie opiera się na społecznej pracy członków.

 

Rozdział III

 

Członkowie Grypy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

 

§ 8

 

1.      Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Grupie Odnowy Wsi Grabowo Królewskie następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów.

2.      Członkiem Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie może być;

·         Osoba fizyczna, która działa na rzecz rozwoju wsi Grabowo Królewskie, w tym wyrazi deklarację takiego działania;

·         Osoba prawna, która przedstawi uchwał właściwego organu, zawierającą deklarację przystąpienia do Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie.

 

§ 9

 

1. Członek Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie jest zobowiązany:

·         Propagować cele Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów

·         Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

·         Dbać o dobre imię Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie, przyczyniając się do wzrostu jej znaczenia

2. Członek Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie ma prawo:

 • Wybierać i być wybieranym do Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie
 • Brać udział w organizowanym przez Grupę Odnowy Wsi Grabowo Królewskie przedsięwzięciach
 • Do korzystania z rekomendacji, gwarancji, i opieki Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

 

Rozdział IV

 

Władze Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

 

§ 10

 

1.      Władzami Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie jest walne zebranie członków reprezentowanego przez przewodniczącego wybranego zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

2.      Uchwałę władz Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowinienia statutu nie stanowią inaczej.

3.      Komisję rewizyjną stanowi trzech członków Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie wybranych w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

 

§ 11

 

1.      Do kompetencji walnego zebrania członków należy w szczególności:

 • Uchwalanie kierunków i programu działania Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań komisji rewizyjnej
 • Uchwalanie zmian statutu
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie do innych organizacji
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie
 • Zatwierdzanie regulaminów

 

§ 12

 

1.      Do kompetencji Przewodniczącego Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie należy:

 • przyjmowanie nowych członków Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie
 • reprezentowanie Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie na zewnątrz i działanie w jej imieniu
 • kierowanie bieżącą pracą Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie
 • zwoływanie walnego zgromadzenia członków
 • opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z programów pomocowych
 • do reprezentowania Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie oraz zaciągania zobowiązań.

 

§ 13

 

1.      Komisja rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie członków.

2.      Członek komisji rewizyjnej nie może pozostawać z pozostałymi członkami zarządu w związku małżeńskim

3.      Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

·         kontrola bieżącej pracy Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

·         kontrola przewodniczącego i pozostałych członków Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

·         występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego zebrania członków

 

Rozdział V

 

Majątek i rozwiązywanie Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

 

§ 14

 

1.      Majątek Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, ofiarności publicznej

2.      Funduszami i majątkiem Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie zarządza przewodniczący

 

§ 15

 

1.      Grupa Odnowy Wsi Grabowo Królewskie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie walne zgromadzenie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Grupy Odnowy Wsi Grabowo Królewskie

 

 


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery